Informações do equipamento

Roland EM-20 Teclado
Fabricante:
Roland
Modelo: EM-20
Data: 1999
Categoria: Equipamento profissional da música
Grupo: Teclado
Descrição: Creative Keyboard
Informações:

Style Manipulator Funkcja Style Manipularor jest komblnaj dwoch funkcjl: Style Morphlng oraz Style Progresslon znane z lnnych modell keyboardow serii EM. Funkcja Style Morphing pozwala na stworzenle nowych stylow muzycznych (akompanlamentow) natychmlast po zastqplenlu wybranej czçscl akompanlamentu jednego stylu lnn^ czçscl% pochodz^c^ z lnnego stylu. Natomiast funkcja Style Progression pozwala uprosclc, dodac lub opusclc czçsc akompaniamentu z wybranego stylu muzycznego. Ten lntulcyjny sposob sterowanla ukiadaml akompanlamentu stanowl doskonal^ pomoc w tworzenlu dobrej atmosfery dla muzykl, ktorç grasz. Wyswietlacz graficzny EM-10 jest wyposazony w podswletlany od spodu wyswletlacz, ktory umozllwla zorlentowanle slç o blez^cym stanle lnstrumentu. Wlçkszosc funkcjl jest przedstawlanych za pomoc^ prostych lkon, ktore dostarczaj^ lnformacjl „na plerwszy rzut oka” bez jaklchkolwlek problemow. 8 programow uzytkownika Programy User s^ rodzajem pamlçcl, gdzle mozna zachowywac wlasne ustawlenla. Obejmuj^ one wybrane w danej chwili funkcje stylu, dzwlçku, tempa, a takze wlele lnnych parametrow. Poprzez naclsnlçcle maksymalnle dwoch przyclskow, lstnleje mozllwosc calkowltego przekonflgurowanla lnstrumentu. 226 barw i 9 zestawow perkusyjnych EM-10 poslada 226 doskonale brzml^cych dzwlçkow, ktore pochodz^ z „blbllotekl” barw flrmy Roland. W wlçkszoscl przypadkow bçdzlesz mlal mozllwosc wyboru sposrod kllku barw dla tworzenia Twojej muzyki. Ponadto, zrodla dzwlçkow EM-10 dostosowano do General MIDI System Level 1 (w skrocle GM), jak tez do GS Format flrmy Roland. 64 style muzyczne EM-10 posiada w sumie 64 style muzyczne stanowl^ce doskonaly akompanlament do Twolch solowek. Kazdy styl muzyczny zawlera kllka „odmlan”, ktore pozwol^ Cl zmlenlac akompanlament. W pol^czenlu z funkcjaml Style Manlpulator, ogolna llczba paternow rytmlcznych znacznle powlçksza llczbç 64 akompanlamentow. Trzy tryby (modes) W celu wzbogacenla mozllwych do wykonanla czynnoscl, EM-10 umozllwla trzy tryby pracy: Arranger, Organ oraz M.Drums. Jest to mozllwe poprzez naclsnlçcle przyclskow (wyzej wymlenlonych), w ten sposob dostosowujesz EM-10 do swolch potrzeb w kazdym momencle.

Estes manuais estão disponíveis para os equipamentos acima:

Tipo manual: Manual do Usuário Roland-11856-Manual-Page-1-Picture
Páginas: 38
Tamanho: 1.28 Mbytes (1341286 Bytes)
Língua: Polonês
Revisão:
Manual-ID/número:
Data: 01 Janeiro 1999
Qualidade: Documento eletrônico, digitalização, bem legível.
Upload de data:
MD5: 85c647add1b7a21dce6a23fc1b166d0e
Downloads: 59 desde 24 Agosto 2019
Informações:

1. WAZNE UWAGI ... 6 2. OPIS PEYT ... 7 2.1. OPIS PLYTY PRZEDNIEJ ... 7 2.2 OPIS PLYTY TYLNEJ ... 9 3. PIERWSZE KROKI ... 9 3.1 USTAWIENIE EM-10 ... 9 3.2 ODTWARZANIE UTWORÔW DEMONSTRACYJNYCH ... 9 4. GRANIE Z AKOMPANIAMENTEM ... 10 4.1 PODSTAWOWE OPERACJE NA STYLACH MUZYCZNYCH ... 11 TEMPO ... 12 4.2. WYBÔR INNYCH ODMIAN ... 12 4.3. WYBÔR STYLÔW MUZYCZNYCH ... 13 4.4 STYLE MANIPULATOR : STYLE PROGRESSION I STYLE MORPHING ... 14 4.5. INNE UZYTECZNE FUNKCJE STYLI MUZYCZNYCH ... 15 PROGRAM ONE TOUCH ... 15 MELODY INTELIGENCE (INTEL) ... 15 METRONOM I TEMPO ... 15 5. RÖWNOWAGA GEOSNOSCI ... 16 6. FUNKCJE PARTII UPPER ... 17 6.1 WYBIERANIE TRYBU WHOLE UPPER ... 17 6.2. WYBÔR BARW DLA PARTII UPPER ... 17 WARIACJE ... 17 6.3 DYNAMIKA KLAWIATURY ... 18 6.4 PEDAL SUSTAIN ... 18 6.5 CHORUS I REVERB (POGLOS) ... 18 6.6 TRAN SPOZYCJA ... 19 7. TRYB ORGANOWY „ORGAN” ... 19 7.1 DOBIERANIE BARW ... 20 DOBIERANIE BARW DLA PARTII UPPER . 20 DOBIERANIE BARW DLA PARTII LOWER 20 7.2. GRANIE Z AKOMPANIAMENTEM PERKUSYJNYM ... 20 7.3. INNE FUNKCJE, KTÔRE MOZNA UZYC . 20 8. TRYB M. DRUMS ... 20 8.1. WYBIERANIE INNYCH ZESTAWÔW PERKUSYJNYCH (DRUM SETS) ... 21 9. UZYWANIE REKORDERA ... 21 9.1. USUWANIE PIOSENEK Z PAMIÇCI WEWNÇTRZNEJ ... 21 9.2. NAGRYWANIE WLASNYCH UTWORÔW ... 21 NAGRYWANIE Z ARANZEREM W TLE ... 22 NAGRYWANIE MUZYKI ORGANOWEJ ... 23 NAGRYWANIE MUZYKI FORTEPIANOWEJ ... 24 ZYWO ... 25 INNE OPCJE NAGRYWANIA (TRYB SONG) ... 26 9.3. ZMIENIANIE TEMPA UTWORU ... 26 10. FUNKCJE RÖZNORDNE ... 26 10.1 FUNKCJE DLA CELÔW EDUKACYJNYCH ... 26 10.2 WIÇCEJ WIADOMOSCI O FUNKCJI STYLE PROGRESION ... 27 10.3 SZCZEGÔLY O FUNKCJI STYLE MORPHING ... 27 WYBIERANIE INNEGO STYLU ,3 ... 28 10.4 MOZLIWOSCI USTAWIENIA INNYCH PARAMETRÔW ... 28 11. PROGRAMY USER ... 28 11. 1 ZAPISYWANIE WLASNYCH USTAWIEN W PROGRAMIE USER ... 29 11.2. WYBÔR PROGRAMU USER ... 29 12. MIDI ... 30 SYNCHRONIZATION (SYNCHRONIZACJA MIDI ... 30 13. PRZYWRACANIE USTAWIEN POCZ^TKOWYCH EM-10 (FABRYCZNYCH . 31 14. DANE TECHNICZNE ... 31

Roland-11856-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image